Handelsbetingelser

Handelsbetingelser for MATTIE.DK

Betaling 

MATTIE.DK modtager betaling via følgende; visa dankort, Mastercard, Maestro, American Express, Apple Pay og Paypal. Alternativt modtager jeg også en almindelig bankoverførsel eller betaling via mobilepay. Ved betaling med betalingskort vil beløbet først blive trukket på din konto, når varen afsendes.

Handel med sikkerhed

MATTIE.DK krypterer alle dine kortoplysninger med den såkaldte SSL (Secure Socket Layer) protokol. Det betyder, at uvedkommende ikke kan aflæse dit kortnummer eller andre informationer under transaktionen med PBS.

Levering

MATTIE.DK sender med Postnord eller DAO og når pakken er afsendt, modtager du et trackingnr. til angivne email adresse ved køb. Du kan forvente at modtage dine varer inden for 1-5 hverdage. Forsendelser som brev er der intet trackingnr. ved og der sker ingen yderligere henvendelse, når afsendt.

Rettidig levering forudsætter dog at Postnord og DAO overholder sine normale leveringstider. 

Skulle varen være i restordre eller på anden måde blive forsinket, vil du få besked herom pr. email. Såfremt der opstår forsinkelser hos Postnord, kan MATTIE.DK ikke drages til ansvar for forsinkelserne.

Der leveres ikke til Færøerne og Grønland uden forudgående særaftale mellem kunde og MATTIE.DK

Leveringspris

Prisen for ekspedition og levering er, med mindre andet er angivet, altid 42/69kr. (DK) og 69/199/529kr. (EU og øvrige udland).

Reklamationsret

MATTIE.DK yder 2 års reklamationsret i henhold til købeloven, omfattende fabrikations- og materialefejl, der konstateres ved varens normale anvendelse. Reklamationsretten dækker ikke fejl, skader eller slitage, direkte eller indirekte opstået som følge af forkert betjening, ringe vedligeholdelse, mishandling eller uautoriserede indgreb. Reklamation over fejl og mangler, som bør opdages ved sædvanlig undersøgelse af varen, skal meddeles MATTIE.DK indenfor rimelig tid. Varen kan efterfølgende returneres for reparation, ombytning eller efter aftale evt. kreditering. I forbindelse med reklamationssager afholder MATTIE.DK returneringsomkostninger i rimeligt omfang.

Reklamation og varereturnering

Ved fejl, mangler eller evt. udeblevne leverancer bedes henvendelse rettet til:

MATTIE

Skovmarken 1, 8850 Bjerringbro - DK

Tlf.: +45 2466 025

Email: mattie@mattie.dk

Varereturnering foregår også til denne adresse – bemærk at jeg ikke modtager pakker sendt pr. efterkrav. Returnering kan også ske ved at nægte modtagelse eller aflevere varen personligt hos mig. Det er ikke et krav men ekspeditionen fremmes, hvis fyldestgørende informationer følger pakken – eksempelvis kopi af ordrebekræftelse, registreringsnummer og kontonummer for bankkonto hvortil refusion kan foregå, kopi af evt. forudgående korrespondance mv.

Refusion

I tilfælde af aftalte dekorter, returnerede varer eller forudbetalte varer som afbestilles før afsendelse, skal der ske en hel eller delvis refusion af købesummen. Refusion sker normalt altid ved bankoverførsel, og MATTIE.DK har derfor brug for oplysninger om registreringsnummer og kontonummer for din bankkonto. Disse oplysninger er ikke følsomme, og kan uden videre oplyses pr. email eller anden traditionel korrespondanceform.

Originale værker - ophavsret og forbehold
Mattie/mattie.dk har ophavsretten (som kunstneren) og forbeholder sig retten til at gengive ethvert udvalgt ikke solgt og solgt originalt værk på tryk, som print og andet uanset medie/produkt, uden forudgående samtykke fra kommende eller nærværende køber.

Forbehold omkring Limited Editions

Limited editions er kun tilgængelige i et begrænset oplag og kan derfor udgå fra den ene dag til den anden. MATTIE.DK forbeholder sig ret til at afvise ordrer af limited editions såfremt ordrestørrelsen overstiger antallet af limited editions. Her foregår det efter først til mølle princippet. MATTIE.DK ejer alle rettigheder og forbeholder sig retten til at udgive udvalgte værker i flere forskellige størrelser og på flere typer mediums (eksempelvis men ikke begrænset til: canvas, papir, træ, metal, t-shirt, skate deck) som limited editions eller HPM editions. Eksempelvis kan et limited kunsttryk senere bliver udgivet som et limited edition kunsttryk i anden opsætning, størrelse og medie.

Fortrydelsesret

Der er 14 dages returret på varerne, regnet fra den dag de modtages. Du skal indenfor denne periode meddele, at du ønsker at refundere varen. Herefter har du 14 dage til at returnere varen. Hvis du vælger at fortryde et køb, skal du blot returnere varen i samme stand og mængde som du modtog den. Når varen er modtaget retur og godkendt, refunderes købsprisen til din konto indenfor få dage. Omkostninger til returnering skal du selv afholde. Du kan fortryde et køb, selvom varen er blevet brugt. En vare er kun brugt, hvis den bruges ud over, hvad der er muligt ved at afprøve varen i en fysisk butik. Hvis varen er brugt, skal der laves en konkret vurdering af, hvad varen som brugt kan sælges for til en anden forbruger. En evt. værdiforringelse skal forbrugeren ikke have pengene retur.

Personlige oplysninger

Ingen personlige oplysninger der registreres MATTIE.DK bliver på noget tidspunkt overdraget, solgt eller gjort tilgængelige for tredjemand. Alle informationer opbevares på betryggende vis i MATTIE.DK´s database. Oplysningerne vil kun blive anvendt af den til hver en tid gældende ejer af MATTIE.DK og dennes medarbejdere.

Shopsystemet anvender såkaldte cookies til styring af indholdet i indkøbsvognen. En cookie er blot betegnelsen for en fil som gemmes på din egen PC. Det er desuden muligt at bede systemet gemme egne adresseoplysninger til næste besøg . Ønsker man på et senere tidspunkt at slette disse informationer, kan dette ske via browserindstillingerne. I Internet Explorer sker det eksempelvis via menuen “Funktioner” og menupunktet “Internetindstillinger”.

Under et køb udbeder vi os navn, adresse, telefonnummer og emailadresse. Disse informationer bruges udelukkende til behandling af ordren. Informationerne transmitteres og lagres elektronisk på ukrypteret form, og gemmes i 5 år. Selve “kontrakten” (købsaftalen) lagres ikke hos MATTIE.DK på en måde, så du senere kan logge dig ind og se/ændre status.

Desuden registrerer vi IP-adressen hvorfra evt. køb foretages. Informationen finder normalt ingen anvendelse, men kan bruges i en evt. politiefterforskning. Alle falske bestillinger politianmeldes!

Man kan desuden valgfrit få sin emailadresse optaget på en mailingliste hos MATTIE.DK, således at man løbende modtager nyheder og anden information fra MATTIE.DK. Denne service kan til enhver tid tilmeldes og frameldes som man ønsker.

Jvf. persondataloven oplyser vi på forespørgsel om registrerede oplysninger og på baggrund af evt. indsigelser foretager vi sletning i det omfang det ønskes.

Cookies
Websitet anvender “cookies”, der er en tekstfil, som gemmes på din computer, mobil el. tilsvarende med det formål at genkende den, huske indstillinger, udføre statistik og målrette annoncer. Cookies kan ikke indeholde skadelig kode som f.eks. virus.

Det er muligt at slette eller blokere for cookies. Se vejledning: http://minecookies.org/cookiehandtering

Hvis du sletter eller blokerer cookies vil annoncer kunne blive mindre relevante for dig og optræde hyppigere. Du kan desuden risikere at websitet ikke fungerer optimalt samt at der er indhold, du ikke kan få adgang til.

Websitet indeholder cookies fra tredjeparter, der i varierende omfang kan omfatte forskellige plugins.

.  .  .  .  .

ENGLISH

Payment
MATTIE.DK receives payment via the following; Visa Dankort, Mastercard, Maestro, American Express, Apple Pay and Paypal. Alternatively, I also receive a regular bank transfer or payment via mobilepay. When paying by debit card, the amount will only be deducted from your account when the item is shipped. 

Trade in security
MATTIE.DK encrypts all your card information with the so-called SSL (Secure Socket Layer) protocol. This means that unauthorized persons cannot read your card number or other information during the transaction with PBS.

Delivery
MATTIE.DK sends with Postnord or DAO and when the package is sent, you will receive a tracking number. to the specified email address when purchasing. You can expect to receive your goods within 1-5 business days. Shipments as a letter, there is no tracking number. by and no further inquiry occurs when shipped.

Timely delivery, however, presupposes that Postnord and DAO comply with their normal delivery times.

Should the item be backordered or otherwise delayed, you will be notified by email. If delays occur at Postnord, MATTIE.DK cannot be held responsible for the delays.

Delivery to the Faroe Islands and Greenland without prior special agreement between customer and MATTIE.DK

Delivery price
The price for handling and delivery is, unless otherwise stated, always DKK 42/69. (DK) and 69/199 / 529kr. (EU and other countries).

Right of complaint
MATTIE.DK provides a 2-year right of complaint in accordance with the Danish Sale of Goods Act, including manufacturing and material defects that are found during normal use of the product. The right of complaint does not cover defects, damage or wear and tear, directly or indirectly caused as a result of incorrect operation, poor maintenance, abuse or unauthorized intervention. Complaints about errors and defects, which should be discovered during the usual examination of the product, must be notified to MATTIE.DK within a reasonable time. The item can subsequently be returned for repair, replacement or by agreement if necessary. crediting. In connection with complaint cases, MATTIE.DK bears return costs to a reasonable extent.

Complaints and goods return
In case of errors, deficiencies or possibly missed deliveries, please contact:

MATTIE
Skovmarken 1, 8850 Bjerringbro - DK
Tel .: +45 2466 025
Email: mattie@mattie.dk

Return of goods also takes place at this address - note that I do not receive packages sent by post. cash on delivery. Returns can also be made by refusing receipt or delivering the item in person to me. It is not a requirement but the expedition is promoted if adequate information accompanies the package - for example a copy of order confirmation, registration number and account number for bank account to which a refund can be made, a copy of any. prior correspondence, etc. 

Refund
In the case of agreed decors, returned goods or prepaid goods which are canceled before dispatch, there must be a full or partial refund of the purchase price. Refunds are usually always made by bank transfer, and MATTIE.DK therefore needs information about the registration number and account number for your bank account. This information is not sensitive and can easily be provided per. email or other traditional form of correspondence.

Original works - copyright and reservations
Mattie / mattie.dk has the copyright (as the artist) and reserves the right to reproduce any selected unsold and sold original work in print, such as print and other regardless of media / product, without the prior consent of the future or present buyer.

Reservations regarding Limited Editions
Limited editions are only available in a limited edition and can therefore be issued from one day to the next. MATTIE.DK reserves the right to reject orders of limited editions if the order size exceeds the number of limited editions. Here it is done on a first-come, first-served basis. MATTIE.DK owns all rights and reserves the right to publish selected works in several different sizes and on several types of mediums (for example but not limited to: canvas, paper, wood, metal, t-shirt, skate deck) as limited editions or HPM editions. For example, a limited art print may later be released as a limited edition art print in a different setup, size, and medium. 

Right of withdrawal
There is a 14-day right of return on the goods, calculated from the day they are received. You must notify us within this period that you wish to refund the item. You then have 14 days to return the item. If you choose to cancel a purchase, simply return the item in the same condition and quantity as you received it. Once the item has been received back and approved, the purchase price will be refunded to your account within a few days. You must bear the cost of return yourself. You can cancel a purchase even if the item has been used. An item is only used if it is used in addition to what is possible by trying out the item in a physical store. If the product has been used, a concrete assessment must be made of what the product as used can be sold for to another consumer. A possible impairment, the consumer should not have the money returned.

Personal Information
No personal information registered with MATTIE.DK will at any time be transferred, sold or made available to third parties. All information is stored securely in MATTIE.DK´'s database. The information will only be used by the current owner of MATTIE.DK and its employees.

The shop system uses so-called cookies to control the contents of the shopping cart. A cookie is simply the name of a file that is stored on your own PC. It is also possible to ask the system to save its own address information for the next visit. If you want to delete this information at a later time, this can be done via the browser settings. In Internet Explorer, this is done, for example, via the menu "Functions" and the menu item "Internet settings".

During a purchase, we ask for your name, address, telephone number and email address. This information is used exclusively for processing your order. The information is transmitted and stored electronically in unencrypted form, and stored for 5 years. The actual “contract” (purchase agreement) is not stored at MATTIE.DK in a way so that you can later log in and see / change status.

In addition, we register the IP address from which any. purchases are made. The information is usually not used, but can be used in a possible police investigation. All false orders are reported to the police!

You can also optionally have your email address included on a mailing list at MATTIE.DK, so that you regularly receive news and other information from MATTIE.DK. This service can be registered and unsubscribed as you wish at any time.

Cf. the Personal Data Act, we provide information on inquiries about registered information and on the basis of any objections, we make deletion to the extent desired.

Cookies
The website uses "cookies", which is a text file that is stored on your computer, mobile etc. similarly for the purpose of recognizing it, remembering settings, performing statistics and targeting ads. Cookies cannot contain malicious code such as virus.

It is possible to delete or block cookies. See instructions: http://minecookies.org/cookiehandtering

If you delete or block cookies, ads may become less relevant to you and appear more frequently. You may also risk that the website does not work optimally and that there is content that you can not access.

The website contains cookies from third parties, which to varying degrees may include various plugins.